Zoekt u direct contact?

Bel dan onderstaand nummer of vul ons contactformulier in.

Bel 0517 383 343

Contact

Garantiebepalingen


Op gefabriceerd isolatieglas zijn de volgende STANDAARDGARANTIEBEPALINGEN van toepassing.

 1. Er wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerend dubbelglaseenheid, geen vermindering van doorzicht, danwel een onafwisbare grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met een gebrek aan de isolerende dubbelglaseenheid.
 2. De onder 1 genoemde garantie wordt afgegeven onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland voldoet aan:
  a. De eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; of.
  b. Andere dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften mits door ons schriftelijk geaccepeerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, danwel kwalitatief beter dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften. De afnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudsvoorschriften alsmede zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.
 3. Van garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:
  a. Bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als het gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet;
  b. Vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen);
  c. Mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;
  d. Het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de dubbelglaseenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk of plakroeden op het glas daaronder begrepen);
  e. Onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponningsafdichting; ten behoeve van het onderhoud is de OAD ’81 (onderhoud afdichting dubbelglas) van toepassing, alsmede de NPR 3577;
  f. Inwerking op randafdichting t.g.v. stilstaand vocht of vochtophoping in de sponning;
  g. Het blootgesteld worden aan chemische invloeden, die de randafdichtingen van de eenheid kunnen aantasten.
  h. Thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.
  i. De toepassing van beglazingskit of enig ander plaatsingsmateriaal, dat zich niet verdraagt met de randafdichting van het isolatieglas.
  j. Voor eenheden die na de eerste plaatsing zijn uitgenomen en herplaatst.
 4. Geen garantie wordt verleend voor:
  – Eenheden, met 1 of meer bladen figuur- of draadglas;
  – Eenheden, bestemd voor niet verticale plaatsing;
  – Eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
  – Eenheden met kruisroeden en wiener sprossen.
  – Onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerend dubbelglaseenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen genoemd in de Europese productnorm voor isolerend dubbelglas NEN-1279, NEN-EN 572, NEN-EN 1096, NEN-EN 12150, NEN-EN 1863, NEN-EN 14179 en NEN-EN-ISO 12543.
  – Vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen.
  – Zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.
 5. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden bestemd voor rollend materieel 3 jaar.
 6. De garantie houdt in dat, in geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat één der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk tot levering van een identieke vervangende isolerende dubbelglaseenheid wordt overgegaan, de vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid.
 7. Aan dit garantiebewijs kunnen slechts rechten worden ontleend of kan beroep op garantie worden gedaan door de leverancier die uitsluitend als garantiehouder wordt aangemerkt, mits volledige betaling van het factuurbedrag is ontvangen.
 8. Claimen van garantie.
  De garantiehouder is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en binnen 30 dagen na het constateren van de gebreken daarvan melding te doen, onder vermelding van factuurnummer en –datum.
  Garantie op montage: Naast de 10 jaar garantie die op het dubbel glas zit wordt er een afbouwgarantie verstrekt op de montage.
  1 t/m 3 jaar 100% glas en montage.
  3 t/m 5 jaar 100% glas 50% montage.
  5 t/m 10 jaar 100% glas

Buiten de garantie bepalingen vallen de genoemde onderdelen:
– Onderhoud.
-Bouwkundig onderdelen.
-Breuk.

De Garantie dient steeds het glas te betreffen zoals het geplaatst is!
De garant verklaart alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen.

Garantie Glas-in-lood

Glas-in-lood tussen isolatieglas.
Wij maken, leveren en plaatsen glas-in-lood ingebouwd tussen isolatieglas.
Naast de voordelen zitten er ook nadelen aan dit product.

Isolatiewaarde

Hoewel de isolatiewaarde aanzienlijk hoger is dan bij enkel glas of standaard glas-in-lood is deze wel lager dan bij het moderne HR, HR+ en HR++ glas. De isolatiewaarde is vergelijkbaar met standaard isolatieglas en hier zijn dus geen subsidies voor te krijgen.

Levensduur

Isolatieglas heeft een levensduur van 10 tot 30 jaar.
Daarna kan er condensatie tussen de bladen komen.
Glas-in-lood tussen isolatieglas is zwaarder (druk op de afstandhouder in de spouw) en heeft een hoger risico op lek springen. Wij kunnen dan ook geen garantie geven op het wegblijven van condensatie tussen de bladen!

Uitstraling

De mooiste uitstraling van glas-in-lood is de lichtinval op de structuur van het glas, met name bij kathedraalglas en antiekglas. Bij isolatieglas spiegelen de buitenste twee bladen glas en nemen veel van deze charme weg.
Bovendien bestaat de kans dat bij strijklicht de structuur van het glas-in-lood een schaduw op het binnenste glaspaneel werpt.

Loodkleur en verkleuring

Nieuw lood heeft een zilverachtige kleur, door de gesloten atmosfeer tussen isolatieglas zal dit ook niet meer verkleuren.
Dit is te verhelpen door het lood te patineren, het lood en de soldeerpunten krijgen dan een donkere authentieke uitstraling.
Door de patina en de warmte tussen het isolatieglas (welke tot 100 graden kan oplopen) bestaat het risico dat de patina verkleurt of wit gaat uitslaan, ook hier tegen kunnen wij geen garantie bieden.

Vervorming en verzakking van het lood

Normaliter zal een glas-in-lood paneel worden ingewassen met kit, deze kit is een structureel onderdeel van het totale raam. De kit zal de eventuele ruimte tussen het glas en de loodkern opvullen en verzakking tegen gaan.
Bij inbouw tussen isolatieglas kan deze kit echter niet worden toegepast, door de hoge temperatuur kan de kit dermate vloeibaar worden dat hij tussen het lood uit zou kunnen lopen. Het risico bestaat dus dat het paneel gaat zakken of buigen, ook hier tegen kunnen wij geen garantie bieden.

Vuil tussen het isolatieglas

Hoewel wij ons uiterste best doen om zowel het glas-in-lood als de bladen van het isolatieglas zo schoon mogelijk te monteren, bestaat er bij handwerk altijd het risico dat er ergens een vingerafdruk, een stofje of een haartje blijft zitten.
De randen van het glas bij het lood en de hoekjes zijn vrijwel onmogelijk 100% schoon te krijgen en met name bij restauratie kunnen er krassen en witte ingewaterde delen op het glas aanwezig zijn.Tussen isolatieglas is dit allemaal veel beter zichtbaar.

Ook is het mogelijk om het glas-in-lood als voorzetraam te plaatsen.
Het glas-in-lood zal dan aan de binnen of buitenzijde van het isolatieglas op de glaslatten (of in een houten frame) worden gemonteerd. Niet alleen kan dan een hogere isolatiewaarde worden behaald (HR++ glas) ook is de lichtinval aan de kant van het voorzetraam mooier. Bij kunststof kozijnen is dit geen optie en is dubbelglas de enigste mogelijkheid.
De wijze van plaatsen verschilt per situatie en zal vooraf worden besproken.
Kans op condensatie tussen het glas-in-lood en het isolatieglas blijft aanwezig, maar is door het geventileerd op te stellen tot een minimum te beperken. Bovendien kan het glas-in-lood altijd eenvoudig worden uitgenomen om het schoon te maken.
Uiteraard geven wij op voorzetramen, net als op al het andere glas-in-lood dat niet tussen isolatieglas is ingebouwd, 10 jaar garantie tegen zakken of doorbuigen.

Bijzonderheden over dubbel glas
Interferentie
Interferentie is een natuurkundig verschijnsel, waarbij onder bepaalde hoeken petroleumachtige vlekken, banden of patronen zichtbaar worden. De vier oppervlakken van isolerende dubbele beglazing rafelen het daglicht uiteen in de bekende kleuren van de regenboog.Dit vrij zeldzame verschijnsel heeft niets te maken met glasfouten of een vettige aanslag.
Door tegen het glas te drukken zal het patroon zich verplaatsen, hetgeen bij echte vlekken uiteraard niet het geval is.
Het aanbrengen van een HR-coating of een zonwerende coating vermindert in hoge mate de kans op het optreden van dit verschijnsel.

Thermische breuk
Glasbreuk kan ontstaan door een mechanische oorzaak, maar ook door een zogenaamde thermische breuk. Een thermische breuk ontstaat door een te hoge plaatselijke verwarming van deruit (ook bij voorbeeld bij zware slagschaduwen of het aanblazen door de airconditioning), waardoor te grote spanningen in het glas optreden. Het risico op thermische breuk kan voorkomen worden door het glas te harden. Het spreekt vanzelf dat de fabrikant niet voor mechanische of thermische breuk aansprakelijk gesteld kan worden.

Barometrische invloeden
Hierna zijn de eenheden onderhevig aan temperatuurvariaties en een wisselende barometrische druk.
Zo ontstaan minimale verschillen in de spouwbreedte.Optisch is dit waarneembaar door een lichte vervorming van de in de ruit weerspiegelende beelden. Deze effecten vallen buiten de invloedssfeer van de fabrikant.

Condensvorming
Condensvorming in de spouw – dus tussen de glasbladen – mag natuurlijk nooit voorkomen. Hiervoor geldt de tienjarige garantie. De kans op condensvorming op de “kamerzijde” is gering, maar niet uitgesloten.
Dit verschijnsel is afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur en de luchtvochtigheid in het vertrek en is dus niet te wijten aan een gebrek van de isolerende beglazing. Vaak is dit een kwestie van onvoldoende ventilatie.
Bij HR-beglazingen is het mogelijk, dat aan de buitenzijde van de beglazing in bepaalde perioden van het jaar condensatie optreedt. Dit verschijnsel doet zich voor bij een zeer hoge luchtvochtigheid, waarbij alle koude vlakken condenseren.
Het is het bewijs dat uw beglazing zeer goed isoleert, uw buitenruit wordt immers niet meer van binnenuit opgewarmd.
De condens verdwijnt vanzelf.

Onderhoud
De afdichtende beglazingskit in de sponning vraagt onderhoud, omdat deze kit veroudert en krimpt.
Hierdoor zou er water in de sponning kunnen binnendringen, waardoor ernstige schade aan de kozijnen en aan de beglazing kan ontstaan. Deze schade valt buiten de garantie.

Het verdient dan ook aanbeveling om periodiek onderhoud te plegen, zoals bijvoorbeeld het tijdig opvullen van door krimp ontstane naden en het verhelpen van verouderingsverschijnselen in de kitvoegen en het direct aansluitende schilderwerk.
Bij een zogenaamd “geventileerd systeem” dienen de afwateringsgaten of sleuven vrijgehouden te worden van vuil, zodat een optimale ventilatie blijft gewaarborgd.

Raadpleeg bij twijfel uw vakman.